Regulamin Klubu

UKS ARASHI ŁÓDŹ

REGULAMIN KLUBU

Obowiązki zawodnika :

1. Dostarczenie trenerowi deklaracji członkowskiej UKS Arashi Łódź

        2.Dostarczenie trenerowi zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.Regularne uczestniczenie w treningach, , akcjach szkoleniowych i pokazach .

2.Udział w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub

3.Udział w zawodach organizowanych przez inne podmioty , w których uczestniczy UKS Arashi

4. Udział w wyżej wymienionych wydarzeniach organizowanych przez inne kluby sportowe jest możliwy wyłącznie za zgodą Prezesa Klubu.

5.Reprezentowanie barw klubowych. Posiadanie na judodze naszywek klubowych. Korzystanie z koszulek i dresów klubowych podczas zawodów, obozów oraz innych akcji szkoleniowych.

6.Udział w treningach w odpowiednim stroju sportowym

7. Posiadanie aktualnych badań sportowo- lekarskich, potwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej. Osoba przystępująca do sekcji jest zobowiązana do wykonania w/w badań w przeciągu miesiąca od daty przystąpienia do klubu. Zawodnik nie posiadający badań nie może uczestniczyć w treningach, zawodach sportowych, obozach i pokazach .

8. Regularne uiszczanie wpłaty na działalność statutową klubu do 12 dnia każdego miesiąca oraz składki ubezpieczeniowej raz w roku .

2. OBOWIĄZKI KLUBU:
1.Zapewnienie kadry szkoleniowej na treningi, zawody, i inne działania zawarte w statucie.

2.Realizowanie planu szkoleniowego odpowiedniego dla danej grupy wiekowej.

3.Uczestniczenie w zawodach sportowych, obozach i innych akcjach.

4.Zapewnienie członkom ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

5.Pozyskiwanie dotacji na akcje szkoleniowe, zawody i sprzęt sportowy.

6.Opłacanie licencji zawodniczej najlepszym zawodnikom będącym członkami Kadry Klubu na wniosek Prezesa Klubu

7.Umożliwienie zakupu klubowego sprzętu sportowego .

Klub ma prawo do wykorzystania wizerunku swojego zawodnika do celów popularyzacji dyscypliny i klubu.
3. PŁATNOŚCI:

1 .Zakup sprzętu sportowego ( judogi, dresy, Backnumbers, naszywki klubowe, koszulki itd.) członkowie klubu pokrywają we własnym zakresie . Finansowanie w/w sprzętu przez klub wyłącznie dla zawodników wskazanych przez Prezesa Klubu

2.Koszty związane z egzaminami na stopnie szkoleniowe KYU/DAN pokrywa członek sekcji we własnym zakresie.

3.Wydatki za udział w zawodach, obozach , kursach i szkoleniach pokrywają we własnym zakresie członkowie klubu (dofinansowanie  przez klub wyłącznie dla członków klubu wskazanych przez Prezesa )

4.Każdy członek klubu uczestniczący w zajęciach organizowanych przez klub zobowiązany jest uiszczać minimalną miesięczną wpłatę na cele statutowe klubu w wysokości:

Rok szkolny 2018-2019

60 – udział w treningach jeden raz w tygodniujudo- sambo

100 – udział w treningach rodzeństwa jeden raz w tygodniujudo- sambo

90 – udział w treningach dwa razy w tygodniu i więcej– judo- sambo

140 – udział w treningach rodzeństwa dwa razy w tygodniu i więcej– judo- sambo

60 –  obowiązkowa coroczna opłata wpisowa -wpłata na cele statutowe klubu w terminie 01.IX bieżącego roku do 30.IX roku następnego

( judo i sambo ) .

Prezes UKS Arashi Łódź

mgr Tomasz Piasecki